วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งาน "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้: พลังเยาวชนชายแดนใต้

องค์กรรัฐ เอกชน ภาคสังคมและองค์กรเยาวชน 31 องค์กร ผนึกกำลังตั้ง"สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้""สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้"มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสันติภาพ
        มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 11 กรกฎาคม 2558 – สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเยาวชนรวมทั้งกลุ่มเยาวชน 31 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม “สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชน  ชายแดนภาคใต้ : พลังเยาวชนชายแดนใต้สู่สันติสุข” เพื่อเปิดตัวสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม
    สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผลงานที่สำคัญได้แก่การรวมรวบข้อมูลความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ นำไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและงานทำ และในปี 2558 สภาได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการ ในการดำเนินงานระยะ 3 ปี เพื่อให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งภารกิจ 3 ด้านประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานพัฒนาเยาวชน 2) การดำเนินกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชน และ 3) การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาเยาวชน
      นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ว่านับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรเยาวชนเอง ที่จะมาช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเยาวชน แม้ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน แต่ไม่มีการวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของตัวเยาวชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของเยาวชน ดังนั้นสภาฯ จึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
      ด้านนางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในฐานะประธานสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาเยาวชนว่า เยาวชนซึ่งผู้ใหญ่ได้ให้คำนิยามว่าเป็นอนาคตของชาติ ท้ที่จริงแล้ว เยาวชนเป็นปัจจุบันและเป็นผู้ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ให้กับทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนประชากร หากเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ย่อมจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างแน่นอน
    ด้านนางสาวปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์ กรรมการสภาฯ  ในฐานะกรรมการจากสัดส่วนผู้นำเยาวชน กล่าวว่าการที่ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานของสภาฯ ตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง ทำให้สามารถเสนอความต้องการที่แท้จริงของเยาวชนไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้การวางแผนการทำงานด้านเยาวชนมีความสอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรของเยาวชนเอง มีความหวังและมีทิศทางการทำงานมีชัดเจนมากขึ้นไปพร้อมกัน
      นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ ในฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้กล่าวในตอนท้ายว่าการทำงานของสภาฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานผู้ใหญ่หรือกลุ่มเยาวชน ทำให้เรามีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเยาวชน ทำให้เรามองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุข ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของสภาฯ


[ภาพเพิ่มเติม]

คณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ (Deep South Youth Congress: DSYC) ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ (Deep South Youth Congress: DSYC) ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20) เพื่อติดตามการเตรียมจัดงานเปิดตัวสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดายแดนภาคใต้ งาน "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้: พลังเยาวชนชายแดนใต้สู่สันติสุข" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ได้แก่ การเสวนาโดยผู้นำเยาวชนเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การเสวนาขององค์กรภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการทำงานของเยาวชนในพื้นที่ การแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายในพื้นที่กว่า 20 องค์กร รวมทั้งนิทรรศการผลงานของสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและแนะนำสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนฯ และสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้บูรณาการร่วมกันและอย่างยั่งยืนต่อไป